De vereniging bestaat uit effectieve leden, aangesloten leden en ereleden. Elk lid wordt geacht zich te houden aan de statuten van de vereniging en zijn interne regelgeving.


Effectief lid

De feitelijke leden zijn degenen die de Algemene Vergadering vormen en beslissingsbevoegdheid en stemrecht hebben. Dit zijn de oprichtende leden van de ASBL, evenals elke natuurlijke persoon die als zodanig is toegelaten. Zij staan goed bekend en hebben de keuze op elk moment tussen de status van effectief lid, aangesloten lid of erelid.

Aangesloten lid

De aanhangende leden zijn degenen die willen bijdragen aan de evolutie van de vereniging. Hun aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het comité. Zij verbinden zich ertoe de door de vereniging nagestreefde doelstellingen te respecteren en de bijdrage te betalen.

Erelid

Ereleden zijn degenen die speciale en belangrijke diensten hebben verricht aan de vereniging. Deze eretitel kan worden toegekend aan leden van de vereniging of personen buiten de organisatie.